วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                           รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ14101)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                       
หน่วย :  Talk about yourself                                                          ภาคเรียนที่ ……….   ปีการศึกษา.................
เรื่อง :  About me 2                                                                            เวลา 2 ชั่วโมง   
สอนวันที่ …………… เดือน……………….…………..     ครูผู้สอน นางพิมพรรณ ใจซื่อ
 

มาตรฐาน ต ๑.     เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

                ต .     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
                ต .     นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
ต 1.1      ป 4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
4/3      เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
                ต 1.2      ป 4/5      พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง
                ต 1.3      4/1      พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
สาระสำคัญ
การพูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เป็นทักษะที่นักเรียนต้องฝึก เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารกับสถานการณ์อื่น ๆ 

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.       นักเรียนสามารถตอบคำถามจากการอ่านบทสนทนาง่าย ๆได้
2.       นักเรียนสามารถเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้
สาระการเรียนรู้  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1. Vocabulary     :             get up, go to school, study, take a bath, play, sleep, have breakfast, read, newspaper, drink coffee, work, every, day, week, month, year
                2. Structure          :               What do you do everyday?              Everyday I take a bath.
                                                                When do you have breakfast?        I have breakfast in the morning.
                3. Function          :               Talking about yourself
               4. Culture            :              -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
                1.นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีอิสระในความคิด
สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน
1.       ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1  วันที่25 เดือน พฤษภาคม 2553
1.       ขั้นนำ (Warm up)
        1.1 ครูถามนักเรียนว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้าง แล้วให้คำชมเชยนักเรียนที่ตอบคำถาม ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้กับนักเรียน
                2.ขั้นนำเสนอ (Presentation)
2.1  ครูสอนคำศัพท์ใหม่ให้กับนักเรียนโดยใช้บัตรคำศัพท์
2.2 ครูอ่านออกเสียงแถบประโยคแล้วให้นักเรียนอ่านตาม พร้อมบอกความหมาย
                3. ขั้นฝึก (Practice)
3.1 นักเรียนฝึกอ่านแถบประโยคพร้อม ๆ กัน
3.2  นักเรียนทำแบบฝึกที่ 2
3.3  นักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกที่ 2 กับครู
                4.  ขั้นนำไปใช้ (Production)
                                แต่งประโยคคนละ 2-3 ประโยค โดยดูตัวอย่างจากประโยคที่ฝึกมา
              5.  ขั้นสรุป  (Wrap up)
                                นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนคำศัพท์กิจวัตรประจำวันที่นักเรียนทำเป็นประจำอีกครั้ง
ชั่วโมงที่ 2   วันที่25 เดือน พฤษภาคม 2553
1. ขั้นนำ (Warm up)
        1.1 ครูเขียนเนื้อเพลง “It’s time to get up” ลงบนกระดานแล้วพานักเรียนร้องเพลง        1.2 ครูแจ้งนักเรียนว่าวันนี้เราจะมาเรียนการใช้คำถาม คำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำเป็นกิจวัตรหรือทำเป็นประจำ
                2.ขั้นนำเสนอ (Presentation)
2.1 ครูเขียนประโยค “What do you do everyday?”  และ “Everyday I take a bath.”บนกระดาน แล้วพานักเรียนอ่านออกเสียง จากนั้นอธิบายความหมายของประโยคคำถาม และประโยคคำตอบ ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า Everyday แปลว่า ทุกวัน คำว่า every แปลว่า ทุก ๆ ซึ่งใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำ เราอาจเปลี่ยนจากคำว่า everyday เป็น every week, every month, every year ก็ได้ ส่วนการถามถึงว่าเราทำอะไรเมื่อไรนั้น ให้ใช้ประโยค When do you ………..? โดยให้นักเรียนดูตัวอย่างบทสนทนาในใบความรู้ที่ 1
2.2 ครูพานักเรียนอ่านบทสนทนาในใบความรู้ที่ 1
3. ขั้นฝึก (Practice)
3.1 นักเรียนฝึกอ่านประโยคคำถามและประโยคคำตอบเป็นคู่
3.2 นักเรียนจับคู่กันออกมาอ่านบทสนทนาให้ครูฟัง
3.3 ครูประเมินการอ่านของนักเรียน
3.4 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
                4.  ขั้นนำไปใช้ (Production)
                                นักเรียนสัมภาษณ์คนที่นักเรียนรู้จัก เช่น ครูในโรงเรียน เพื่อนบ้านเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่ทำใน 1 วัน ส่งครู
              5.  ขั้นสรุป  (Wrap up)
                                นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนประโยคคำถาม คำตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและคำศัพท์ในบทเรียนอีกครั้ง
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
                1. เพลง “It’s time to get up.”
                2. บัตรคำศัพท์
3. ใบความรู้ที่ 1
3. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัว
4. แบบทดสอบหลังเรียน
การวัดประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การวัด
1. การอ่านบทสนทนา

2. การทำแบบฝึก
3. การทำแบบทดสอบหลังเรียน
1.  สังเกตพฤติกรรมการอ่าน
2. ตรวจแบบฝึก
3. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

1.  แบบบันทึกคะแนนการอ่าน
2. แบบฝึกที่ 2
3.  แบบทดสอบหลังเรียน
ผ่านระดับดี

ผ่านระดับร้อยละ 70
ผ่านระดับร้อยละ 70

เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมการอ่านออกเสียง
รายการประเมิน
คำอธิบายระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)
การอ่านออกเสียง
อ่านออกเสียงถูกต้องตามหลัก                การออกเสียง  ตลอดการอ่านทั้งหมด
มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย  ส่วนใหญ่สามารถอ่าน                     ออกเสียงถูกต้องตามหลักการออกเสียง
มีข้อบกพร่องค่อนข้างมาก มีบางส่วนที่ออกเสียง ไม่ถูกต้องตาม             หลักการออกเสียง
มีข้อบกพร่องมากส่วนใหญ่                อ่านออกเสียง                       ไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
อ่านออกเสียง
เน้นเสียง              หนักเบา
อ่านออกเสียงถูกต้องตามหลัก                               การออกเสียง  มีเน้นหนักในคำ/ประโยคอย่างถูกต้อง
อ่านออกเสียงถูกต้องตามหลัก                               การออกเสียง  มีเน้นหนักในคำ/ประโยคเป็น                   ส่วนใหญ่
อ่านออกเสียงถูกต้องตามหลัก                               การออกเสียง  มีเน้นหนักในคำ/ประโยคบ้าง สื่อสารได้พอสมควร
อ่านออกเสียงคำ/ประโยคไม่ถูกต้อง แต่ยังสามารถสื่อสารได้
อ่านออกเสียง
เว้นวรรคตอน
ได้ถูกต้อง
อ่านออกเสียงคำศัพท์/ประโยค เว้นวรรคตอนได้อย่างถูกต้อง
อ่านออกเสียงคำศัพท์/ประโยค เว้นวรรคตอนได้ เป็นส่วนใหญ่
อ่านออกเสียงคำศัพท์/ประโยค เว้นวรรคตอนได้บ้าง         
อ่านออกเสียงคำศัพท์/ประโยค เว้นวรรคตอน           ผิดมาก
ความถูกต้อง
ของคำศัพท์ สำนวน และประโยค
อ่านคำศัพท์ สำนวน และประโยคได้ถูกต้องตลอด                การอ่านออกเสียง
อ่านคำศัพท์ สำนวน และประโยคได้ถูกต้อง โดยมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
อ่านคำศัพท์ สำนวน และประโยคได้ถูกต้อง โดยมีข้อบกพร่องค่อนข้างมาก
มีข้อบกพร่องในการอ่านคำศัพท์ ส่วนใหญ่อ่าน             ไม่ถูกต้อง

   คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
                                                  คะแนน                                         ระดับคุณภาพ
                                                  14  - 16                                              ดีมาก
                                                  11  - 13                                              ดี
                                                   8   - 10                                              พอใช้
                                                   1   -   8                                              ปรับปรุง


กิจกรรมเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................. ผู้ตรวจ
                                                                               (...................................................)
                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียน.........................................
                                                                   วันที่........เดือน..................................พ.ศ. ..............


บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ผลการสอน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                               
ลงชื่อ.................................................ผู้สอน
(..............................................)
ตำแหน่ง ……………………………………..
 วัน………… เดือน ……………………..  พ.. …………………
            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น